top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olarak ve/veya sitemizden hizmet alarak kullanıcı sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı gayrıkabili rucu kabul, beyan etmiş oluyorsunuz. Bu sözleşmede yer alan hükümler ve maddeler mevzuata göre veya egitimbileti.com’un tek taraflı iradesi ile istenildiği zaman değiştirilebilir.

1. TANIMLAR

egitimbileti.com: Tifika Bilgi İletişim Danışmanlık Ticaret Ltd Şti’ye ait (bundan sonra Tifika olarak anılacaktır)  biletleme, etkinlik kayıt sisteminin adını ifade etmektedir. tifika.com: Tifika’ya ait biletleme, etkinlik kayıt sisteminin adını ifade etmektedir. Platform: Tifika’nın bilet alanlar ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan internet sitelerini ve diğer tüm bileşenlerini ifade etmektedir. Tifika Sistemi: Tifika’nın kullanmakta olduğu ve ileride kullanacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap yöntem ve platformlarını ifade etmektedir. Fikirler: Tifika tarafından kurulacak Satış Ağı’nın planlaması amacıyla Tifika tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade etmektedir. Satış Ağı: Tifika’ya ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek Perakende, Çağrı Merkezi , İnternet, Grup Satış ve benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı ifade etmektedir. Bilet: Platform tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta, e-posta eki (PDF), basılı kağıt ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle tüketicilere gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan, dijital kodu ve bilet numarası içeren ve etkinlik mekanında bilet satın alan kullanıcılara dijital veya basılı olarak dağıtılacak olan fişleri ifade etmektedir. Tüketici: İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için tamamen şahsi, ticari amaç gütmeden kullanım için bilet almaya istekli ve bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Müşteri: Tifika Platformlarından herhangi birinde üyelik gerçekleştirerek etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri ifade etmektedir. Etkinlik: Müşteri tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü eğitim, seminer, toplantı, atölye çalışması,  konferans, kongre, kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan, fiziksel veya çevrimiçi ortamlarda yapılan tüm etkinlikleri ifade etmektedir. Kişisel Veri: Tüketicilerin ve Müşterilerin Tifika Sistemini kullanarak gerçekleştirdikleri bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri ifade etmektedir. Ayrıca Müşterinin düzenleyeceği etkinlikler için kayıt aşamasında ekleyebileceği özel sorularla elde edilen Tüketiciye ait verileri ifade etmektedir. Mahal: Müşteri tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği fiziki veya çevrimiçi mekan/mekanları ifade etmektedir. Etkinlik Gişesi: Etkinliklerin yapılacağı mekanda satış yapmak üzere oluşturulan merkez gişeleri ifade etmektedir. Havuz Hesap: Tifika tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır. Bilet Bedeli: Müşterinin etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı brüt bedeli ifade eder. (Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil) Hizmet Bedeli: Tifika’nın verdiği hizmet karşılığında Müşterinin belirlediği Brüt Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını ifade eder. İşlem Bedeli: Tüketicilerin Tifika Sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli ifade etmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

Tifika, Türkiye’de eğitim, seminer, panel, konferans, kongre, atölye çalışması, webinar ve diğer etkinlikleri düzenleyen organizasyonlar için çevrimiçi kayıt, bilet satış, dijital katılım belgesi, geribildirim alma hizmeti sağlayan platformu oluşturmuş ve bu hizmetlere aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin vermiş olduğu çerçevede kültürel, sportif, eğitim, iş, fuar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenleyen, kolaylaştıran ve organize eden gerçek veya tüzel kişidir. İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin düzenleyeceği Etkinliklerin bilet satışı amacıyla Tifika’nın Satış Ağı’ından yararlanması, Tüketicilerin Tifika platformunu kullanarak bilet alma ve dağıtım hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlenmesini sağlamaktır.

3. TARAFLAR

Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), Tifika Bilgi İletişim Danışmanlık Ticaret Ltd Şti (kısaca "Tifika") ile Bilet satın alma işlemi yapan Tüketici ve Tifika ile Müşteri arasında sitenin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Tifika’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve Tifika’nın internet sitesinde, Müşteri ve/veya Tüketici tarafından onaylanmasına ilişkin ilgili kutucuğun işaretlenmesi ve sonrasında işlem yapıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Tüketici ve Müşteri, Platforma üye olarak, Tifika Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda Kullanıcı olabilir. Tifika’da etkinlik düzenleyen kişi kısaca bu sözleşmede "Müşteri" olarak yer alabilir. "Müşteri" Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Tifika Sistemi’nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Üyelik işlemi, Müşteri olmak isteyen kişinin Tifika Sistemi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Tifika Sistemi tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Müşteri olma hak ve yetkileri, Tifika Platformlarından herhangi birinde üye olarak veya üye olmadan ilgili formu doldurarak elde edilir.
b) Platforma üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Tifika tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Tifika tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Tifika Platformuna kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Tifika Platformu üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Müşteri ve Tifika’nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Müşteri, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Tifika Platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve Tifika Platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Tifika Platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Tifika’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Tifika'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Müşterilerin Tifika tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Platforma erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Müşterilerin sorumluluğundadır. Müşterilerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşterilerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Tifika’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Müşteriler, Tifika Platformu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Tifika, Müşteriler tarafından Tifika Platformuna iletilen veya Tifika Platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, Tüketicilere veya Müşterilere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiç bir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Müşteriler, Tifika’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Tifika, Tifika Platformu üzerinden, Tifika’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere bağlantı ("link") verebilir. Bu bağlantılar, Müşteriler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Tifika tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Tifika Sistemi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Tifika’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g) Tifika’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Tifika Platformunu kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Tifika Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Müşterilerin, Tifika Platformu dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Müşteri, Tifika ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Tifika Platformu dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Tifika ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterilerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Tifika Platformu üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk Müşterilere aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiç bir şekilde Tifika sorumlu tutulamaz.
h) Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Tifika Platformunda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Tifika’nın, Tifika’nın yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Tifika, Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Tifika Platformunun hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini yasal ya da yasal olmayan yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Tifika’nun üçüncü kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterilerin site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka üçüncü kişi veya Müşteriye bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Tifika’nın Müşterilere ya da üçüncü kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Tifika’nın hiçbir şekilde üçüncü kişilere ya da Müşterilere maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Müşteri tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 2 (İki) gün içinde Tüketicilerin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış Tüketicilere ücretleri, Müşterini’nin iade bedeli olan 3 TL + KDV ve satılan bilet bedelinin %2+KDV’si oranında toplam bedeli ödemesi doğrultusunda Tifika tarafından Tüketicilerin kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 7 (Yedi) İş günü içinde iade edilecektir. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Müşteri hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Müşterinin Platform üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgileri Müşteri tarafından Platformda ilgili bölüme Müşteri tarafından kayıt edilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden 7(Yedi) gün sonrasına denk gelen ilk iş gününde yapılacağı Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.
k) Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple Müşteri tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Tifika’nın bu hususta kullanıcılara ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da üçüncü kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Tifika hiç bir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Tifika’nın üçüncü kişilere, Müşterilere ya da Tüketicilere karşı hiç bir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.
l) Tifika, Tifika Platformunun hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Tifika Platformunun veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Tifika, Tifika Platformunda sunduğu hizmetler kapsamında Müşterilere belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya taahhüt vermemektedir. Tifika Platformu ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Tifika, Tifika Platformu üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Tifika, Tifika Platformunun ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Tifika, Tifika Platformunun kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.
m) Tifika, Tifika Platformunda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Tifika Platformuna "blog" koyma, Müşterilerin Tifika Platformuna yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Müşteriler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Tifika, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
n) Tifika tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Tifika ilgili Müşterilerin Platform hizmetlerini kullanımına son verebilir, gelecekte Tifika Platfromunu kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.
o) Müşteriler, Tifika Platformu üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Tifika Platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Tifika'nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Tifika, Müşterilerin hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Tifika Platfromunda verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Tifika Platformunu istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Tifika tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Müşterilerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Tifika tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Müşterilere duyurulur.
r) Tifika, Müşterinin düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Müşterinin etkinlik sayfası oluştururken belirlemiş olduğu Bilet Bedelinin (Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil)  %10 (KDV Dahil) tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Müşterinin Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturası ise yine Müşterinin Tifika Platformu üzerinde üye olurken kayıt etmiş olduğu e-posta adresine e-fatura/e-arşiv yöntemi ile iletilecektir. İlgili alana fatura oluşturabilmek için gerekli olan Müşterinin tüzel kişi olması durumunda Şirket ticari unvanı, ticaret sicilde kayıtlı adres bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası, Müşterinin gerçek kişi olması durumunda için TC kimlik numaraları ve ikamet ettikleri açık adres bilgileri kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Müşteriye herhangi bir ödeme yapılmama hakkının Tifika’da olduğu Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

s) Tifika, çevrimiçi etkinliklerde, Müşterinin etkinliğe çevrimiçi katılabilmesi için gereken bilgileri, ilgili platform ile paylaşır. Müşteri, bu paylaşımı etkinliğe kayıt olarak kabul etmiş sayılır.

6.2. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri
"Müşteri aynı zamanda Tüketici olabilir ancak Müşteri olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder."
a) Müşteri, Tifika Platformu hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm Tifika Platformu Kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
b) Müşteri işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamı ile gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
c) Müşteri hiç bir şekilde Tifika Platformu üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde üçüncü kişilere ve Müşterilere veya Tifika’ya karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Müşterinin bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, Tüketiciler tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya Tifika tarafından tespit edilmediği takdirde, Tifika tarafından, Etkinlik gerçekleştikten sonraki 5. İş gününde, Müşterinin Tifika Platformunda ilgili bölümde belirtmiş olduğu Banka Hesabı’na transfer edilir. Müşterinin herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinliğe bilet almış olan Tüketicilere ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk Tüketicilere karşı Organizatöre aittir.
e) Organizatör, Tifika Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Tüketicilere mali mevzuata uygun perakende satış fişi, bilet ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Tüketicilere teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Tifika tarafından müşterinin Tifika Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde Organizatör bu belgeleri Tüketicilere ulaştırmazsa Tüketicilere ücret iadesi hizmet bedeli düşülerek gerçekleştirilir. Mali mevzuata uygun belgelerin Tüketicilere teslim edilmemesi ve/veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Tifika’yı nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri Organizatör tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Tifika Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.
g) Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatöre aittir.
h) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Tifika’ya ait değildir. Organizatörün gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Tüketici haklarından Tifika’nın bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör sorumludur. Tifika Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Tifika değildir.
i) Tifika, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi Tifika Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Tüketicilere, Müşterilere ya da üçüncü kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.
j) Tifika Sistemi’nde bulunan bilet ücretleri tamamen Organizatör tarafından belirlenmektedir. Tifika’nın bilet ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.
k) Tifika’nın Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, İşlem ücreti, Teslimat bedeli ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır. Tifika, her bir bilet satış işlemi karşılığında belirlemiş olduğu işlem bedelini bilet bedeli üzerine ekleyerek Tüketicilerden tahsil eder.
l) Tifika Sistemi üzerinde elde edilen hasılatın Organizatörlerin Tifika Sistemi’ne kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 50 TL(Vergiler Dahil) olmalıdır.
m) Tifika Sistemi’nde ücretli Etkinlik düzenleyebilmek için her bir Etkinliğin kapasitesi asgari 5 kişi, bilet ücretlerinin de asgari 5 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında Etkinlik düzenlenemez.
n) Kapasitesi 5 kişi olan ve minimum 5 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen Etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik gerçekleşse dahi, Etkinlik iptal edilmiş sayılarak Tüketicilere ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri iade edilmez. Tüketici bu durumda Tifika’dan herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Tüketicilerin sorumluluğundadır.
o) Bilet Reklamları: Tifika tarafından oluşturulan satış ağı vasıtasıyla satılan ve Tüketicilere gönderilen tüm biletlerin reklam satış hakları Tifika’ya aittir. Bu alanlarda yer alacak reklamlar ile ilgili Tifika’nın Müşteriye herhangi bir bilgi verme, onay ve/veya izin alma sorumluluğu bulunmamaktadır. Tifika, reklam alanlarının kullanımı ile ilgili olarak ilgili kanun ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
p) Tam Bilet Erişimi ve Münhasırlık: Taraflar, Müşteri’nin Tifika’ya: işbu Sözleşmede kabul olunduğu şekilde, Tifika tarafından oluşturulacak Satış Ağı vasıtasıyla, genel kamu satışına amade olan Biletlerin satım hakkını tanıdığını, kabul ederler.
r) Hizmet Bedelleri ve Diğer Ücretler: Taraflar, Tifika’nın, Ek’te aksi belirtilmedikçe Ana Gişeler’den satılacak biletler dahil olmak üzere Satış Ağı üzerinden satılan bütün biletler için Tüketiciler’den alınacak hizmet bedellerini belirlemeye yetkili olduğunu kabul eder.
Tifika’nın Tüketiciler’e Etkinlik’le alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Tüketiciler’e vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, Sipariş ücreti, Teslimat bedeli, İşlem ücreti, biletleme ücreti ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır.
Müşteri, Tifika sistemini kullanarak, Tifika’nın, Müşteri için sadece bilet satışına aracılık hizmeti verdiğini, Tifika’nın, bu sistemden yapılan işlemler sonucunda, Müşteri, mali mevzuatla ilgili oluşacak tüm mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getireceğini, oluşacak bu yükümlülükleri yerine getirmediği durumlardan Tifika aleyhine kaynaklanacak zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
s) Etkinliklerin Ertelenmesi ve İptali: Müşteri tarafından organize edilen Etkinliklerden herhangi bir tanesi, sözkonusu Etkinliğin bilet satışı başladıktan sonra (Müşteri’nin ihlali veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı) ertelendiği, iptal edildiği veya Etkinliğin bir veya birkaç gösterisinin tamamlanmadığı takdirde, taraflar aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır.

  1. Satış Ağı üzerinden satılan ve iptal, erteleme veya Etkinliğin bir gösterisinin tamamlanmaması veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere buna benzer sebeplerle geçersiz kılınmış her bir bilet için, veya bir Etkinliğin ertelenmesi ve Tüketici’nin yeni tarihte söz konusu Etkinliğe gidemeyecek oluşu sebebiyle Biletlerin iptal edilmesi gerektiği hallerde geçersiz kılınan biletler ("Geçersiz Bilet") üzerinden Tifika’nın Müşteriye herhangi bir ödeme veya iade yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  2. Tifika, Satış Ağı üzerinden satmış olduğu Geçersiz Biletler için Tüketicilerden tahsil etmiş olduğu bedelleri Tüketicilere iade etmeyi kabul eder.

  3. Müşteri, sözkonusu Etkinliğin iptalini ve buna bağlı geri ödeme prosedürünü ve politikasını kendisine ve etkinliğe ait web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden ilan ederek duyuracaktır. Müşteri sözkonusu tüm ilanların içeriği hakkında paylaşım için Tifika’nın onayını almak zorundadır.

  4. Satış Ağı üzerinden satılan her bir Geçersiz Bilet için Müşteri, Tifika’ya 3 TL + KDV miktarında İptal Ücreti ve Etkinliğin iptal edildiği zamana kadar geçen sürede yapılan satışlara ait sanal pos ve kredi kartı komisyonları için %2 + KDV masraflarını ödeyecektir.

  5. Etkinliğin ertelenmesi veya iptali sebebiyle Tifika’nın ve çalışanlarının iptal tarihine kadar yapmış oldukları etkinliğin tanıtımına ilişkin masraflar da dahil tüm masraflar, Müşteri tarafından Tifika’ya nakten ve defaten ödenecektir.

t) Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum: Müşteri, Tifika tarafından kendisine aktarılacak olan, etkinlik bileti alan tüketicilerin verilerinin işlenmesine ilişkin olarak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun olarak hareket edeceğini; kişisel verileri, mevzuata aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 12. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Müşteri, Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verileri, işleme amacının ve/veya yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerinin gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir. Müşteri, kişisel verileri, söz konusu sürelerin sona ermesi ile birlikte re’sen veya ilgili kişinin yahut Tifika’nın talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirecektir. Müşteri gerekli gördükleri takdirde kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanları ve sair sıfatlar ile kontrolleri altında veri işleyen kişiler ile kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin temini amacıyla yaptırımlar öngören gizlilik sözleşmeleri akdedeceklerini taahhüt ederler. Müşteri, Kişisel verilere ilişkin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Tifika’nın yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
u) Müşteri site kullanım kurallarının kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu kurallara uygun hareket edeceklerini, aksi durumların tespiti halinde Platfom tarafından kendisine tanınmış olan hakları, üyeliğini kaybedebileceğini, hesaplarına blokaj konulabileceğini, gerekli durumlarda Tüketicilere ücretlerin Müşteriden onay almaya gerek olmaksızın iade edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Tifika’nın Site Kullanım Kurallarında haber vermeksizin değişiklikler yapabileceğini ve bu değişikliklerin takibinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri
a) Tüketici, Tifika Platformunda yer alan Etkinliklerin Müşteriler tarafından yayınlandığını ve düzenlendiğini, Tifika’nın bu etkinliklere ait girilmiş bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, olası hatalı veya eksik bilgiler sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili Tifika’nın hiçbir sebeple sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Tüketici, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Tifika'nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Tifika'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Tüketici, Platform aracılığı ile satın almış olduğu biletlere ait perakende satış fişi veya faturayı etkinliği düzenleyen Müşteri’den talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Tüketiciler bilet satış hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu ve Tifika tarafından kendilerine satın alma işlemi sonucunda herhangi bir iptal, iade, değişiklik hakları olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketiciler satın almış oldukları etkinlik biletlerini kendi belirleyecekleri yöntemler ile devir edebilir. Devir işlemi sırasında oluşabilecek tüm riski devir işlemi gerçekleştiren Tüketiciler arasındadır. Tifika devir işleminden dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma ilişkin taraf olamaz. Devir işlemine konu olan bileti ilk satın alan Tüketici, devire konu bilet sebebiyle Tifika’nın maddi ve manevi uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Tüketiciler Müşterilerin düzenlemiş olduğu etkinliğe ait etkinlik sayfasında yazılı olarak yer almasa da kurallar olduğunu ve bu kuralları öğrenme yükümlülüklerinin tamamen kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallar sebebiyle Tüketicilerin Müşteriler tarafından etkinliklere alınmaması sebebiyle oluşacak iade işlemleri için Tüketicilerin bu durumu etkinlik bitiş tarihinden itibaren 48 saat içinde bileti satın alırken kullanmış oldukları eposta adresini kullanarak bilet Rezervasyon Kodu (PNR Numarası) ve işlem yapılan kredi kartına ait son 4 rakamı eposta olarak Tifika’ya bildirmesi gerekmektedir. Bu durumun belirtilen sürede ve belirtildiği şekilde Tüketici tarafından Tifika’ya bildirilmediği durumda Tüketici ücret iadesine ilişkin hakkından vazgeçmiş sayılacağını ve ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Tüketici, işbu kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Tifika Gizlilik ve Çerez Politikasını da okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

g)Tüketici kendisine platformda gerçekleştireceği bilet alım işlemi sonucunda kısa mesaj ve/veya eposta eki olarak pdf formatında dijital bilet gönderileceğini, gönderilen biletlerde yer alan rezervasyon (PNR) numaraları ve kare kodların biletin kontrol unsuru olduğunu, bu unsurların güvenliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu, herhangi bir ortamda bu kontrol unsurlarının fotoğraf çekilerek, not edilerek, dijital olarak iletilerek, kopyalanarak çoğaltılabileceğini ancak bu kontrol unsurlarının kime ait olduğuna ilişkin kontrol etkinlik giriş noktalarında yapılmak zorunluluğunun bulunmadığını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Platform tarafından gönderilen biletlere ilişkin tüm sorumluluk bileti alan Tüketiciye aittir.

h) Tüketici bilet satın alırken doğru ve güncel bilgilerini kullanarak işlem yapmayı taahhüt ederler. Doğru veya güncel olmayan bilgilerden ötürü biletlere erişim konusunda yaşanacak sorunlarda Tüketiciler Tifika’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda herhangi bir hak sahibi olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. KULLANIM KOŞULLARI

a) Tifika.com sitesi ve alt sayfalarında yer alan etkinliklerin adı, etkinliklerin detayı, etkinliklerin nitelikleri, mekan adı, mekan detayları, bilet adı, bilet detay bilgileri, kullanıcı adı, kullanıcı detay bilgileri, kullanıcı profil notları gibi metin içeriklerinin girişinin yapılabildiği alanlarda yazılan içeriklerden içeriği giren kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların yazdıkları yazılardan dolayı Tifika hiçbir sorumluluk kabul etmez.
b) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmayan içerikler Tifika’da yayınlanamaz. Bu gibi içeriklerden, içeriği giren kullanıcı sorumludur.
c) Topluluklar hakkında tahrik edici, küçük düşürücü görseller kullanılamaz, metin içerikleri yazılamaz.
d) Tehdit edici, küfürlü, nefret dolu içerikler ve/veya etkinlikler yayınlamak; din, dil, ırk, mezhep ayrımına yönelik etkinlikler oluşturmak, görseller kullanmak ve/veya metin içerikleri yayınlamak, kişileri küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.
e) Sosyal bir etkinlik niteliği taşımayan, salt propaganda niteliğinde ve kışkırtıcı etkinlikler oluşturmak, metin ve görsel içerikler yayınlamak yasaktır.
f) Tifika.com ’da, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde satılan veya aracı olunan bir "ürünün" reklamını yapmanız ve bunlar dışındaki tüm ticari kaygı güden mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tanıtımını içeren konuların etkinlik, yorum, açıklama, bilgi, rezervasyon adı ve/veya detay vb. içerik olarak yayınlanması yasaktır.
g) Tifika.com sitesi üzerinde ve alt sayfalarında kullanıcılar tarafından eklenmiş görsel materyallerin telif haklarının kontrolü kullanıcılara ve ziyaretçilere aittir. Tifika’da yayınlanan görsel materyallerin orijinalliğinden, telifinin eserin sahibinden alınmış olmasından, ve T.C. yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmasından kullanıcılar sorumludurlar. Aksi herhangi bir durumdan Tifika sorumlu tutulamaz.
h) Tifika yöneticileri kurallara uymayan kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerini, etkinliklerini silme, mevcut hesaplarına bloke koyma hakkına sahiptirler.
i) Tifika kurallarına uymayan kullanıcılar yöneticiler tarafından uyarılırlar. Ancak aynı davranışın tekrarı halinde kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerinin, etkinliklerinin silinmesi, mevcut hesaplarına bloke konması hakkı Tifika yöneticilerine aittir.
j) Kurallara aykırı davranışlar sebebiyle silinen Etkinlik düzenleyicilerin etkinliklerinden bilet satın almış olan katılımcılara bilet ücretleri iade edilir. İade edilen bu rezervasyonlar için ödemiş oldukları hizmet bedeli iade edilmez.
k) Tifika site kullanım kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı her zaman Tifika’da saklıdır. Tifika gerekli gördüğü durumlarda kullanıcılara haber vermeksizin site kullanım kurallarını değiştirebilir.
l) Tifika.com sitesine üye olan ve üye olmadan da olsa hizmet alan herkes bu kurallara uygun davranacağını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Tifika Platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Tifika'nın telif haklarına tabi çalışmalar) Tifika’ya ait olarak ve/veya Tifika tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Müşteri ve Tüketici, Tifika Hizmetlerini, Tifika bilgilerini ve Tifika’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Tifika'nın Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Tifika'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Tifika'nın, Tifika Hizmetleri, Tifika bilgileri, Tifika telif haklarına tabi çalışmalar, Tifika ticari markaları, Tifika ticari görünümü veya Tifika Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri
Tifika, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Tifika Platformunda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Müşterinin ve Tüketicinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Tifika, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tifika için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tifika 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Müşteri ve Tüketici Tifika Platformuna üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Müşteri ve Tüketicinin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Tifika, Müşteri ve Tüketicinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Tifika Platformu içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Müşteri veya Tüketici, fesih sebebiyle, Tifika'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Müşterinin veya Tüketicinin, herhangi bir yöntem kullanarak, Tifika Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Tifika Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması
b) Müşterinin veya Tüketicinin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Müşteri veya Tüketici üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Müşterilerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi
e) Müşterilerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

bottom of page